Theo phê duyệt, Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ thuộc ranh giới hành chính của 7 tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Quảng Ninh.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Mục đích của quy hoạch là dự báo tổng lượng chất rắn phát sinh, xác định phương thức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn; xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn và phạm vi dùng cho đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho vùng KTTĐ Bắc Bộ; tăng cao tốt nhất quản lý tổng hợp chất thải rắn, phòng ngừa, tránh phát sinh chất thải tại nguồn, tăng cao tái sử dụng, tái chế để tránh tối đa khối lượng chất thải phải chôn lấp; làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư thành lập cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh trong phạm vi vùng KTTĐ Bắc Bộ.dự báo, giai đoạn từ nay đến năm 2020 tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 38.980 tấn/ngày. Trong đó chất thải rắn chung phát sinh khoảng 36.040 tấn/ngày, chất thải rắn gian nguy phát sinh khoảng 2.940 tấn/ngày.dự báo quá trình 2021 - 2030 tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 59.695 tấn/ngày.

Trong đó, chất thải rắn bình thường phát sinh khoảng 55.385 tấn/ngày, chất thải rắn nguy hiểm phát sinh khoảng 4.310 tấn/ngày.Quy hoạch xác định 1 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (cơ sở xử lý Sóc Sơn, Hà Nội với dung tích 257 ha, HP khoảng 6.000 tấn/ngày, tiếp nhận và xử lý chất thải rắn thông thường cho khu vực đô thị Hà Nội.

Chất thải rắn nguy nan cho các tỉnh, đô thị Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên) và 5 cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh có công dụng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn liên tỉnh (với tổng khoảng trống khoảng 231 ha, công suất khoảng 11.500 tấn/ngày).với việc quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác sẽ căn cứ theo các đồ án quy hoạch của các địa phương trong vùng KTTĐ Bắc Bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Các cơ sở xử lý chất thải rắn phải bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Thực hiện các giải pháp hạn chế ảnh hưởng tới môi trường so sánh với các cơ sở xử lý chất thải rắn hiện có trước năm 2020 (xây dựng sơ đồ thu gom xử lý nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải rắn, biến đổi kỹ thuật tránh chôn lấp...); đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh và có giải pháp xử lý giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường, kiểm soát ô nhiễm so với các cơ sở xử lý chất thải rắn trong toàn vùng.

Xem chi tiết: http://www.xulychatthaicongnghiep.ne...ghiep-ran.html