- Giúp người học nắm vững tri thức căn bản và những nhiệm vụ cốt yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hành.
các khóa học quản lý dự án
- Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng. Biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.
- Giúp người học thực hiện hoài bảo làm chỉ huy trưởng công trường trong mai sau.
- Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng
học đấu thầu và quản lý dự án